100 år av Kraft och Energi

100 år av Kraft & Energi

Den 19 juli 1907 bildades AB Waggeryds Elektricitetsverk. Detta bolag var privatägt med delägarna Gustav Benjamin Hamrin, Claes Gustav Svensson, Carl Alfred Johansson, Johan Oskar Bergström och Per August Svensson.

Ett ledningsnät är uppbyggt 1907 enligt beskrivning utförd av Ångpanneföreningen 1918 Enligt denna ser elverket ut enligt följande. ” Två generatorstationer som alstrar likström med 220 V spänning i ett två ledarsystem. Ledningsnätet är ca 5 km. Vid Vaggeryds kvarn finns en generator på 23 kW som drivs med rem från en 35 hk turbin” I oktober 1907 köper August Svensson Fabriksgatan nr 2 för AB Waggeryds Elektricitetsverks räkning, med därpå uppförda byggnader av vilka en hyste elektricitetsverket, en ackumulatorbatterierna och en verkstad för 2500 kr av Alfred Johansson.

I lite olika konstellationer drevs så AB Waggeryds Elekricitetsverk fram till 1918 då det enligt en motion ställd av fabrikör Svante Larsson i Vaggeryds municipalfullmäktige föreslogs ” att för samhället inköpa dels elektricitetsverk och ledningsnät, och dels vattenfall med kvarn, såg och fastighet”. Efter livlig diskussion beslutade fullmäktige enhälligt att inköpa de erbjudna fastigheterna samt ledningar och byggnader för 65000 kr.

1919 utreder man möjligheten att bygga om kvarnens kraftstation för 103 500 kr, samt att bygga en värmekraftstation i centrala Vaggeryd till en kostnad av 205 000 kr. Inget av detta blev dock verklighet.

1933 byggs det en ny 40kV ledning in till Vaggeryd och en ny transformatorbyggnad uppförs vid Gransäter.

1938 börjar man elektrifiera den landsbygden. ledningar byggs till Taglarp, Bäck, Nöthult och Vaggeryds gårdarna.

1947 beslutar man att köpa tomten Ärlan 4 av smedmästare Herman Kullberg. Byggnaden som fram till 2013 användes som elverkets kontor byggdes 1948 för 185 000 kr.

1955 finns det 25 industrikunder och 800 hushållskunder.

1960 beslutar fullmäktige att godkänna avtalet om övertagande av Bratteborgs Elektriska Distributionsförening, som består av landsbygdsnätet i Byarums socken. Det införlivades inte med Vaggeryd förrän 1967 efter mycket arbete med samordning.

1969 övergår Hultaströms kraft, som var ett privatägt distributionsföretag som levererade ström i Åkers socken och söderut mot Kävsjö, i Vaggeryds köpings ägo.

1971 har elverkets kunder utökats till 2600 abonnenter.

1980 övertar Vaggeryds Elverk Bondstorpsnätet från Jönköpings kommun. En 4.5 km lång högspänningslinje byggs mellan Horsarp och Stängsbo. Denna är numera ersatt av nedgrävd kabel.

1983 har antaletkunder ökat till 3615.

1992 tas en ny mottagningstation i drift vid kv. Hermes.

1995 bildas Vaggeryds Energi AB som en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB och elhandeln i Vaggeryds Elverk.

2007 firar Waggeryds Elektricitetsverk sedemera Vaggeryds Elverk sitt 100års jubileum.

Vill du läsa mer om elverkets historia finns den i 2006-års utgåva av Byarums hembygdsbok.