Övervakningsplan

Samtliga elnätsföretag är sedan 2005-07-01, enligt 3 kap 17 § ellagen, skyldiga att upprätta en s.k. övervakningsplan och se till att denna efterföljs.

Syftet med övervakningsplanen är att få elnätsföretagen att inse vikten av att de handlar objektivt och icke-diskriminerande och därmed inte otillbörligt gynnar någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent.

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan


2023-02-07
Företagsuppgifter
Företagets namn: Vaggeryds Elverk AB
Organisationsnummer: 559186-9630
Övervakningsansvarig: Rikard Larsson
Energislag: Elnät
Rapporten avser (årtal): 2022
Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriverproduktion av eller handel med el?
Ja
Ingår nätverksamheten i en koncern vars samladeelnät har minst 100 000 elanvändare
Nej
Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindradiskriminering av tredje part
Interna tjänster prissätts på ett marknadsmässigt sätt. kostnad för tjänster för ledning ochadministration av nätverksamhet fördelas baserat på antal kunder och består av faktisklönekostnad utan påslag. Koncernens förhållningssätt som nätägare är att behandla allakunder lika oberoende av elleverantör.
Vilken information och vilka uppgifter betraktarföretaget som kommersiellt känsliga? Det ärmöjligt att ange flera alternativ samt ange annat ifritextfältet nedan
Kundregister: Ja
Förbrukningsregister: Ja
Kundanläggningsstatistik: Ja
Kunders kreditvärdighet: Ja
Avtalsvillkor: Ja
Kundens elhandelsleverantör: Ja
Leverantörsbyten: Ja


Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit underåret för att förhindra obehöriga från att få tillgångtill ovannämnd kommersiell känslig information
Arbetsgrupp med syfte attvidareutveckla verksamhetensDGPR-rutiner, kontinuerliga IT-säkerhetsförbättrande åtgärder.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverkadiskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
Kommunkoncernen bidrar med utbildningsprogram inom GDPR, informationssäkerhet. Vi och branschen arbetar löpande med utbildning inom NIS1/2, säkerhetsskyddslagenm.fl. Personalgruppen som hanterar känslig information är erfaren och van att hanterainformationen och leverantörsbyten. Vid ev. personalförändringar har respektive nyanställdinformerats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.
Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöraledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Ledningsgruppen arbetar löpande med företagsutbildning inom informationssäkerhet ochsäkerhetsskyddslagen m.fl.. Dessutom underhålls personalgruppen att hantera känsliginformation och leverantörsbyten professionellt. Vid ev. personalförändringar har respektivenyanställd informerats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för attutse den övervakningsansvarige
Utsedd av styrelsen
Beskriv vilka befogenheter denne har
Fulla befogenheter delegerade avElverksstyrelsen
Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Personalgruppen som hanterar känslig information är erfaren och van att hanterainformationen och leverantörsbyten. Vid ev. personalförändringar har respektive nyanställdinformerats om vikten av neutralitet vid nät- och elhandelsfrågor.
Har någon överträdelse skett avövervakningsplan?
Nej
Beskriv den övervakningsansvarigesarbete med uppföljning och utvärdering avövervakningsplanen under året
Utvärdering sker i samband medöversyn av planen.
Vem eller vilka ansvarar för att upprättaövervakningsplanen?
Förvaltningschefen
Ange befattning
VD
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärderenligt övervakningsplanen senaste den 15 marsnuvarande år? Ange webbplats:
www.vaggerydsenergi.se/tjanster/elnat/overvakningsplan


Support-Id: A36-FBB
* Företagets uppdaterade uppgifter

Övervakningsplanen i PDF-form hittar du här