Ny värmeproduktion

Här nedan kan du följa utvecklingen på vår nya fjärrvärmeproduktion ner på Götafors industriområde

Vaggeryds Energi AB planerar för en modernisering av fjärrvärmeproduktionen i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. De två tätorternas fjärrvärmenät som idag är separata ska kopplas ihop för att huvudsakligen försörjas av en gemensam ny fjärrvärmecentral med en strategisk placering centralt i det gemensamma nätet.

Projektet har beviljats stöd från Klimatklivet vilket är statens och EUs program för att stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp.

Mer information kommer löpande

2022-10-27

Borrning av skyddsrör under järnväg och motorväg

Ett arbetet med att borra skyddsrör på nya fjärrvärmetomten på Götafors industriområde är sedan någon vecka i full gång. Borrningen under E4;an mot Duveled är i det närmaste klart. De rör som skall gå under järnvägen samt under lokalvägen mellan Vaggeryd och Skillingaryd behöver ytterligare några dagars arbete till innan även de är på plats. Totalt rör det sig om 270 meter rör med en diameter av 610mm som skall borras fram. Rören skall senare innehålla de nya fjärrvärmeledningarna som är nödvändigt för framtida leverans av värme till Vaggeryd och Skillingaryd. . Borrningarna utförs av Styrud som använder sig av 2st arbetslag med olika borrningsutrustningar för att lösa uppdragen.

Borrning av rör under järnvägBild på ett metallrörBorrning av rör under motorvägen

 

2022-10-06

Markarbetet är nu påbörjat

Nu har Vaggeryds Energi fått startbesked för markarbeten som nu är i full gång på den nya värmeverkstomten nere på Götafors industriområde. Arbetet kommer att pågå under en längre tid.

2022-05-24

Arkeologisk utredning på nya Värmeverkstomten

Sweco genomförde under april år 2022 en arkeologisk utredning steg 2 med anledning
av att Vaggeryds energi avser att anlägga ett nytt värmeverk söder om Götafors industriområde i Vaggeryds kommun. 

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det inom området finns
lämningar under mark som inte är synliga i dagsläget. Fältarbetet inleddes med besiktning av området inför schaktning. Därefter togs sökschakt upp med grävmaskin. Även extensiv metalldetektering utfördes i schakten.

Under två dagar genomfördes sökschaktning i området. Totalt grävdes 19 sökschakt med en area från 8 till 37 m2 fördelat på hela området. Inget av dessa sökschakt innehöll några spår av fornlämningar.

Utredningen kunde inte påvisa några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Sweco bedömer därför att inga ytterliga arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Även Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs inom
utredningsområdet.

 

Arkeologisk utgrävning pågår

2020-10-07

Modernisering av fjärrvärmeproduktionen

Vaggeryds Energi AB planerar för en modernisering av fjärrvärmeproduktionen i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. De två tätorternas fjärrvärmenät som idag är separata ska kopplas ihop för att huvudsakligen försörjas av en gemensam ny fjärrvärmecentral med en strategisk placering centralt i det gemensamma nätet.

Mer information kommer löpande