Högspänning 10 kV Effektabonnemang

Nättariffer 2023

Högspänning 10 kV Effektabonnemang

Gällande fr.o.m. 2023-01-01                                                         

AVGIFTSVILLKOR

Bilaga till avtal mellan Vaggeryds Elverk AB och Kunden för anslutningspunkterna enligt avtalets §2.

 

A. AVGIFTER exklusive moms

 1. Fast avgift 45 000 kr/år
 1. Årseffektavgift 380 kr/kW
 1. Energiavgift 14,60 öre/kWh
 1. Överskridandeavgift för reaktiv årseffekt 77 kr/kVAr                            

B. SÄRSKILDA AVGIFTER

 1. Nätägaren har rätt att i enlighet med avtalets 3§ punkt B ta ut särskilda avgifter:

a. Vid överskridande av abonnerad årseffekt, innebärande att utnyttjad aktiv effekt överskrider abonnerad årseffekt. Avgiften är en och en halv gånger årseffektavgift enligt A för den effekt med vilken abonnerad årseffekt överskridits.

b. Vid överskridande av anslutningens omfattning av reaktiv effekt, innebärande att utnyttjad reaktiv effekt överskrider den fria reaktiva årseffekten och eventuellt avtalat köp av reaktiv effekt. Avgiften enligt A gäller för den effekt med vilken anslutningens omfattning av reaktiv effekt överskridits. Nätägaren kan reducera eller slopa avgiften om överskridande skett utanför den tid då den reaktiva effektbalansen varit ansträngd.

 

 1. Skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Elverket har att författningsenligt betala eller uppbära av kunden för leveransen. Avgiften skall även omfatta eventuella räntor som beror på kunden och som debiteras Elverket.                            
 1. I avgifterna ovan ingår följande av myndighet föreskrivna avgifter: Elsäkerhetsavgift med 820 kr/år, Nätövervakningsavgift med 870 kr/år, Elberedskapsavgift med 2 129 kr/år.

C. DEBITERING OCH DEBITERINGSEFFEKT

 1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A.
 1. Effektavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av effektavgiften enligt A för abonnerad effekt.
 1. Energiavgifter debiteras månadsvis med avgifter enligt A för under månaden uttagen energi.
 1. Överskridandeavgift enligt B faktureras månaden efter att överskridandet konstaterats, dock senast i samband med slutfakturering per kalenderår.

D. UTNYTTJADE EFFEKTER

Under året utnyttjad aktiv respektive reaktiv årseffekt anses vara medelvärdet av de två högsta värdena, tagna från skilda månader, av uttagen medeleffekt per timme. Om abonnerade effekter gällt för kortare tid än 6 månader ska dock utnyttjad aktiv respektive reaktiv årseffekt under perioden anses vara det högsta värdet av under perioden uttagen medeleffekt per timme.