Avtalsvillkor Företag

Allmänna Avtalsvillkor NAV(N)ET företag

Version 3.0

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

 

FÖRETAG

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Vaggeryds Energi AB nedan kallad VEAB som driver NAV(N)ET och fysisk (juridisk) person som abonnerar på en eller flera av NAV(N)ETs tjänster nedan kallad Kunden.

1.2 Avtal om abonnemang mellan VEAB och Kunden (”Avtal”) skall anses ha träffats först när VEAB mottagit och godkänt Kundens beställning och VEAB tillställt Kunden bekräftelse på att avtal är ingånget.

1.3 VEAB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning avseende Kunden innan Avtal träffas och att neka Kunden att ingå avtal. VEAB får även begära att Kunden ställer säkerhet för sina skyldigheter gentemot VEAB.

1.4 Tjänst kopplas normalt in inom fjorton dagar efter att Avtal träffats och erforderlig utrustning installerats.

1.5 VEAB ansvarar för att information på hemsidan är lättillgänglig för personer med funktions variationer.

 

2. Utrustning och anslutning

2.1 VEABs tillhandahållande av Tjänst förutsätter att Kunden är ansluten till VEABs nät.

2.2 Om VEAB tillhandahåller utrustning får Kunden inte sälja, pantsätta, hyra, låna ut eller på annat sätt förfoga över sådan utrustning. Kunden skall följa lämnade råd och anvisningar om skötsel, användning och underhåll av utrustningen. Från det att utrustningen levererats till Kunden och till dess att den återlämnats på av VEAB anvisad plats, skall Kunden stå risken för eventuell förlust av eller skada på utrustningen.

2.3 All utrustning som tillhandahållits av VEAB skall återlämnas inom 14 dagar efter Avtalets upphörande i enlighet med VEABs anvisningar. Om utrustningen inte återlämnas har VEAB rätt till ersättning motsvarande dess inköpspris.

2.4 Kunden får endast ansluta utrustning till VEABs nät som är anvisad eller godkänd av VEAB och som i övrigt uppfyller de krav som från tid till annan gällande lagstiftning föreskriver. Vid eventuella störningar skall Kunden omedelbart koppla ur den störande utrustningen.

2.5 VEAB förbehåller sig rätten att uppgradera eller i övrigt genomföra ändringar avseende Tjänster eller av VEAB ansluten utrustning. VEAB skall informera Kunden om förestående ändringar i skälig tid innan ändring genomförs. Om sådan ändring medför väsentlig olägenhet för Kunden har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med 14 dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Kunden skall anses ha accepterat ändringen om abonnemanget nyttjas efter ändringens ikraftträdande.

2.6 Kunden är införstådd med att uppgradering eller ändring kan medföra att de tekniska krav som ställs på Kundens utrustning ändras för att Kunden skall kunna utnyttja de förbättringar som en sådan uppgradering eller ändring innebär.

 

3. Tillträde

Kunden skall bereda VEAB tillträde till Lägenheten, i den utsträckning detta erfordras. Kunden och VEAB skall komma överens om tid för detta.

 

4. Leveranstidpunkt och leveransförsening

4.1 Avtalad leveransdag framgår av avtalet. Om faktisk leveransdag inträffar fem arbetsdagar senare än avtalad leveransdag och förseningen beror på Leverantören, är Leverantören på begäran från Kunden skyldig att betala vite om 0,25 procent av försenad förbindelses årsavgift per påbörjad förseningsvecka efter angivna fem dagar. Vite enligt denna paragraf är maximalt begränsat till ett belopp motsvarande en fjärdedels årsavgift. Anspråk på vite skall, för att kunna göras gällande, framställas senast en månad efter leveransdagen.

 

5. Ersättning och betalning

5.1 Tillämpliga avgifter framgår av VEABs vid var tid gällande prislista. VEAB förbehåller sig rätten att debitera aviseringsavgift.

5.2 Om betalning inte är VEAB tillhanda senast vid den förfallodag som anges på fakturan har VEAB rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och lagreglerad påminnelseavgift samt inkassoavgift och andra eventuella lagstadgade avgifter. VEAB har rätt att stänga av Tjänst till dess att full betalning erlagts.

5.3 Kunden skall skriftligen meddela VEAB vid ändring av faktureringsadress.

5.4 Om Kunden anser att faktura är felaktig skall denne meddela VEAB inom skälig tid. Om så inte sker skall Kundens rätt att invända i regel anses vara förfallen. Såvida inte särskilda skäl föreligger skall skälig tid anses vara 2 månader efter fakturans förfallodag.

5.5 Kunden äger ej rätt att utan tillstånd av Leverantören vidaredistribuera, vidareförsälja Stadsnätet eller dess tjänster.

 

6. Kontaktperson

6.1 Parterna har utsett en kontaktperson, vilken angivits i Avtalet, som är behörig att företräda part vad avser tekniska och ekonomiska frågor i relationen mellan parterna. Part skall skriftligen underrätta motparten om hur kontaktperson kan nås i brådskande situationer och när annan kontaktperson utsetts adress och telefonnummer till den nye kontaktpersonen.

 

7. Överlåtelse

7.1 För överlåtelse av parternas rättigheter och skyldigheter utanför egen koncern krävs motpartens skriftliga godkännande.

 

8. Driftavbrott, m m

8.1 Om Kunden själv eller genom sina kunder får vetskap om problem eller störningar i Leverantörens system eller funktioner skall detta snarast meddelas Leverantören, liksom om Kunden får egna problem som kan återverka på andra Operatörer eller på Leverantören. Felanmälan till Leverantören skall alltid ske genom Kundens försorg, även om felet påtalats av någon av Kundens kunder. Kundens kunder får ej hänvisas till att själva göra felanmälan till Leverantören. Kunden skall alltid själv göra en preliminär bedömning av huruvida det uppmärksammade felet sannolikt härrör från Leverantörens utrustning eller från Kundens egen.

8.2 Felanmälan kan göras helgfri måndag till fredag kl. 08:00 – 16:00 till VEABs Växel. Felavhjälpning påbörjas senast första vardagen efter felanmälan

8.3 Felsökning som påkallas eller orsakats av Kunden och som visar sig opåkallat ("falsklarm") eller orsakat av annan än Leverantören eller Leverantörens utrustning skall bekostas av Kunden.

 

9. Underhåll m m

9.1 VEAB utför löpande underhåll och service av VEABs nät och därtill hörande utrustning. Vid sådana tillfällen förbehåller sig VEAB rätten att

tillfälligt göra uppehåll i Tjänster.

9.2 Underhåll och service skall i möjligaste mån ske under kvällar, nätter och helger.

9.3 VEAB delger eftermarknads-, underhålls- och kundsupporttjänster samt information om dessa på VEABs hemsida.

 

10. Sekretess

10.1 Kunden är skyldig att förvara alla handlingar tillhandahållna av Leverantören, som kan röja var teknisk utrustning förvaras eller hur kablage är draget, på sådant sätt att det inte kommer i tredje mans besittning. Med handling avses utöver pappersdokument också alla andra former av informationslagrande objekt. Kunden är i övrigt skyldig att följa av Leverantören vid var tid meddelade föreskrifter för säkerställande av sekretessen. Leverantören representerar ensamt och exklusivt Stadsnätet gentemot tredje man, såsom bland annat leverantörer, operatörer och media.

 

11. Leverantörens utrustning

11.1 För det fall utrustning tillhörig Leverantören förvaras hos Kunden är Kunden skyldig att förvara utrustningen på sådant sätt att den inte är åtkomlig för obehöriga.

11.2 Kunden är också skyldig att bereda Leverantören tillträde till utrustningen vid behov.

11.3 Kunden är skyldig att informera samtliga berörda parter angående ägarförhållandet på av Leverantörens installerad utrustning. Detta gäller om kunden försålt fastigheten, avträtt hyreskontrakt inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller annars hamnat i obestånd.

11.4 Kunden är vidare skyldig att meddela Leverantören samtliga förändringar som kan påverka Stadsnätet eller dess funktion.

 

12. Användning av Tjänst

12.1 Kunden ansvarar ensamt i förhållande till VEAB för aktiviteter som vidtas av denne och de som Kunden ger möjlighet att använda Tjänst. Om Kunden får kännedom om att sådan annan person bryter mot bestämmelserna i Avtalet, är Kunden skyldig att omedelbart vidta rättelse samt informera VEAB om överträdelsen.

12.2 VEAB förser Kunden, genom föravtalet, med information gällande Tjänstens lägsta tjänstekvalitet inkluderat, men inte begränsat till, jitter, fördröjning och paketförluster.

12.3 Kunden är skyldig att iaktta gällande lagar, regler, VEABs anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid använd-ning av Tjänst. Kunden får inte använda Tjänst på sådant sätt att VEAB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Kunden får kännedom om att Tjänsten används i strid med ovanstående, skall Kunden se till att sådan användning omedelbart upphör.

12.4 Kunden får inte bereda sig otillbörlig åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, såväl VEABs som annans, eller obehörigen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från nämnda källor.

12.5 Kunden skall ersätta VEAB den skada som ovanstående kan orsaka VEAB.

 

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Utöver den avhjälpandeskyldighet som anges i punkt 8 ovan, har VEAB inget ansvar för fel eller brist i Tjänst. VEAB innehar nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla Tjänsterna.

13.2 VEAB har inget ansvar för fullständighet och riktighet i Tjänst och har heller inget ansvar för skada eller förlust i anledning av fel eller brist i sådan information.

13.3 VEAB är inte ersättningsskyldigt för intrång i Kundens eller annans datorresurs, varigenom utomstående bereds tillgång till, förstör eller förvan-skar data eller information. Ej heller ansvarar VEAB för förlust av data.

13.4 VEABs ansvarar för sakskador, som orsakats genom försummelse av VEAB eller av VEABs anställda. VEAB skall i inget fall ha någon ersättn-ingsskyldighet avseende indirekta förluster eller förlust i näringsverksamhet. VEABs maximala skadeståndsansvar för skada under Avtalet är begränsat till en (1) årsavgift för av Kunden anslutna Tjänster vid tidpunkten för skadans uppkomst.

13.5 Krav mot VEAB enligt detta Avtal skall väckas inom skälig efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om så inte sker skall rätten att göra kravet gällande anses förfallen. Skälig tid skall i normalfallet anses vara 3 månader.

13.6 VEAB är befriat från ansvar för brott mot Avtalet som orsakats av händelser utanför VEABs kontroll, såsom t ex fel i Kundens utrustning, fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida, olyckshändelse, explosion, krig, upplopp, arbetskonflikt, brand, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, översvämning, elavbrott, avbrott eller fördröjningar i externt nät eller telefonförbindelse.

 

14. Avtalstid

14.1 Bindningstiden för avtalet finns preciserad på föravtalet som VEAB försett till Kunden innan avtalet godkänts. Bindningstiden är initialt maximalt 24 månader om inte annat framgår eller andra bestämmelser mellan VEAB och Kunden klargjorts.

14.2 Avtalet gäller från den dag det godkänts av VEAB enligt punkt 1.3 ovan och gäller tills vidare med en uppsägningstid om 3 månader om inte annat gäller för Särskilda villkor för Tjänst. VEAB är ej skyldigt att återbetala installationsavgift eller andra engångsavgifter när Avtalet upphör.

14.3 Uppsägning av Avtalet från VEABs sida skall ske skriftligen. Uppsägning från Kundens sida skall ske skriftligen eller muntligen. Säger Kunden upp Avtalet muntligen tillställer VEAB Kunden en skriftlig bekräftelse av uppsägningen.

14.4 Om VEABs avtal med ifrågavarande fastighetsägare upphör (oavsett anledningen därtill), upphör även Avtalet automatiskt med omedelbar verkan vid samma tidpunkt. VEAB skall i sådant fall återbetala eventuellt förskottsbetald del av månadsavgiften (dock inte installationsavgift eller andra engångsavgifter).

14.5 VEAB ska årligen förse Kunden med de mest förmånliga prisvillkoren för aktuella Tjänster, på efterfrågan från Kunden.

 

15. Uppsägning i förtid, m m

15.1 VEAB har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och/eller stänga av eller säga upp Tjänst om Kunden agerat i strid med de regler som anges i punk 9 ”Användning av Tjänst” ovan eller i övrigt uppenbart missbrukat Tjänst. I den mån avstängning sker under gällande abonne-mangsperiod är Kunden inte befriad från betalningsskyldighet under avstängningsperioden.

15.2 Vid annat brott mot Avtalet får VEAB säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden inte efter anmaning omedelbart vidtar rättelse. Vad avser betalning som Kunden är skyldig att betala enligt Avtalet gäller att rättelse skall ske inom 15 dagar från det att VEAB skickat betalningspåminnelse till den adress som Kunden angivit i beställningen.

15.3 VEAB har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden går i konkurs, inleder förhandlingar om skuldsanering eller det annars skäligen kan antas att Kunden inte kommer kunna betala sina skulder efter hand som de förfaller till betalning.

15.4 Kunden har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om VEAB inte inom skälig tid åtgärdar avbrott som VEAB enligt punkt 8 är skyldigt att åtgärda.

15.5 Uppsägning av avtal i förtid, ej till följd av brutet avtal, medför fortsatta betalningar för kvarstående bindningstid.

 

16. Ändringar

16.1 VEAB har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden förändra Tjänst under förutsättning av att ändringen inte väsentligen påverkar

innehållet i Tjänsten.

16.2 VEAB har rätt att med minst 30 dagars varsel förändra priser, dessa Allmänna villkor och villkoren beträffande Tjänst. Underrättelse kan ske genom meddelande på VEABs faktura, genom brev eller med e-post till Kundens senast uppgivna adress eller e-postadress.

16.3 Om en ändring enligt 13.2 innebär en avgiftshöjning eller är till väsentlig nackdel för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet avseende berörd Tjänst med verkan från det att ändringen träder i kraft. Om Kunden utnyttjar Tjänsten efter ändring skall detta anses utgöra godkännande av ändringen.

 

17. Meddelanden

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av detta Avtal skall ske genom brev eller e-post, såvitt inte annat framgår av dessa Allmänna villkor.

 

18. Tillämplig lag och tvist

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist mellan VEAB och Kunden skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig pröva tvisten lämpar sig för nämndens prövning. VEAB åtar sig i dessa fall att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation. Om Allmänna reklamationsnämnden inte avgör tvisten, skall tvister avgöras av allmän domstol.

 

* * * *

 

SÄRSKILDA VILLKOR

Internettjänster

FÖRETAGSABONNEMANG

 

1. Allmänt

1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Vaggeryds Energi AB (”VEAB”) och fysisk (juridisk) person (”Kunden”) avseende VEABs tillhandahållande av Internettjänster enligt vad som närmare framgår nedan (”Tjänsten”). Avtalet mellan VEAB och Kunden består utöver dessa Särskilda villkor även av VEABs Allmänna villkor.

 

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten har det innehåll som anges i produktbeskrivningen och består av en förbindelse till Internet där hastigheten inom det egna nätet skall vara upp till den hastighet Kunden valt. VEAB kan dock inte garantera att maxhastigheten uppnås hos Kunden eftersom den faktiska hastigheten kan begränsas av ett antal faktorer som ligger utanför VEAB:s kontroll. Exempel på sådana faktorer är: Kundens egen utrustning (såsom brandväggar, radiolan, dator, operativsystem etc.), eventuell utrustning eller föremål som begränsar signalstyrkan (t.ex. vissa material i väggar i anslutning till den plats från vilken Tjänsten nyttjas), samt även tillfälliga förhållanden såsom hög belastning i stadsnätet. Inte heller hastigheten utanför det egna nätet kan på grund av Internets distribuerade uppbyggnad garanteras.

2.2 Kunden äger rätt att säga upp Tjänsten till att upphöra efter avtalstidens utgång. Därefter gäller tre månaders uppsägningstid.

2.3 Kunden kan erhålla personlig och abonnentspecifik information, t ex inloggningskod. Sådan information skall förvaras på ett betryggande sätt och får inte användas av eller avslöjas för någon obehörig. Misstänker Kunden att sådan information kommit någon obehörig till kännedom, skall Kunden omedelbart meddela VEAB. Kunden ansvarar för eventuellt utnyttjande av Tjänsten fram till dess VEAB spärrat Tjänsten.

2.4 De IP-adresser som tillhandahålls Kund enligt detta avtal skall vid avtalets upphörande återgå till Vaggeryds Energi AB. VEAB förbehåller sig rätten att återkalla beviljade IP-segment i de fall det är uppenbart att kunden inte nyttjar en försvarlig andel av segmentets adresser. I sådant fall kommer VEAB att ersätta kundens IP-segment med ett väl anpassat till det antal som aktivt används.

3. Ansvar för innehåll m m

3.1 VEAB ansvarar inte på något sätt för den information som passerar genom anslutningen via VEAB till eller från Internet. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data, video som länkar till annan Internetsida.

3.2 Kunden ansvarar ensamt för den information som överförs via Internet och är vidare ansvarig för att inneha nödvändiga tillstånd för att sprida, ta emot eller lagra information. Kunden är således ensamt ansvarig för korrespondens, inlägg i diskussionsgrupper och andra Internetaktiviteter i vilka Kunden deltar.

3.3 Veab ansvar ej för information som mellanlagras i VEAB.s utrustning för vidare distrubition till eller ifrån kunden

* * * * *