Så här behandlar Vaggeryds Energi dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätter den svenska personuppgiftslagen 25 maj 2018. Här kan du läsa om hur Vaggeryds Energi AB hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Vaggeryds Energi AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vaggeryds Energi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • platsinformation
 • bankuppgifter
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 • en IP-adress

 

Denna Integritetspolicy beskriver hur Vaggeryds Energi behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.

 

Hur får Vaggeryds Energi dina Personuppgifter?

Vaggeryds Energi samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Vaggeryds Energi behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Vaggeryds Energi behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Vaggeryds Energi.

Vilket ändamål har Vaggeryds Energi med personuppgiftbehandlingen?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Vaggeryds Energi för bland annat följande ändamål:
• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera felanmälningar,
• hantera och administrera byte eller underhåll elmätare,
• kunna uppskatta din förbrukning av el och fjärrvärme,
• kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el,
• använda för att kontakta dig,
• erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
• administrera autogiroansökningar,
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• hantera och administrera arbetsansökningar,
• för statistisk och analysändamål.

Vaggeryds Energi behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vaggeryds Energi kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Vaggeryds Energi behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Vaggeryds Energi, dess dotterbolag och Vaggeryds Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Vaggeryds Energis rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.


Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Vaggeryds Energi.

Överföring vi personuppgifter till tredjeland?

Vaggeryds Energi överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar Vaggeryds Energi dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Vaggeryds Energi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Vaggeryds Energi, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina Personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Vaggeryds energi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Vaggeryds energi har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.
 • Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vaggeryds energi så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.
 • Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.
 • Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vaggeryds energi utreder om du har rätt till radering.
 • Du har rätt att få en bekräftelse från Vaggeryds energi att dina personuppgifter behandlas av Vaggeryds energi och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:
  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vaggeryds energi har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

kundservice@vaggerydsenergi.se
Vaggeryds Energi AB
Box 173
567 24 Vaggeryd

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vaggeryds Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Vaggeryds Energi gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.vaggerydsenergi.se.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Vaggeryds energi har även ett Dataskyddsombud som kan bistå dig.

Dataskyddsombud

Johan Isaksson

Tel: 036-10 28 02

E-post: johan.isaksson@jonkoping.se

 

Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss

Vaggeryds Energi AB

Box 173

567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-785 00

E-post: kundservice@vaggerydsenergi.se

Besöksadress

Vaggeryds Energi AB
Hermes väg 10
567 32 Vaggeryd

 

Postadress

Vaggeryds Energi AB
Box 173
567 24 Vaggeryd